پژوهشگر گرامی

  براساس مصوبه مورخ 1396/7/10 هشتادمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مقرر گردید از تاریخ 1396/8/1 در صورت تایید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 500/000 ریال و پس از تایید نهایی، مبلغ 1/000/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 شاپا چاپی:  4133-2423

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. 

در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

شماره جاری: دوره 15، شماره 3(پیاپی41) - شماره پیاپی 41، پاییز 1398، صفحه 11-163 

3. تعویق صدور حکم، مداخله حداقلی؛ فردی کردن مجازات با رویکرد تطبیقی

صفحه 51-78

حسین فتح آبادی؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا