نویسنده = حسین کاظمی فروشانی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی داوری تجاری در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل

دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، پاییز 1398، صفحه 11-30

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی