نویسنده = شکراله نیکوند
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت حقوقی عقود مجانی با شرط عوض

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، بهار 1396، صفحه 55-72

شکراله نیکوند


2. رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران

دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، تابستان 1391، صفحه 105-124

شکراله نیکوند