نویسنده = سیدحسین نقوی
تعداد مقالات: 1
1. جنب شهای اجتماعی جدید در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ایران

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، زمستان 1386، صفحه 99-116

سیدحسین نقوی