نویسنده = صادق زیباکلام
تعداد مقالات: 1
1. نقش نخبگان سیاسی در توسعه سیاسی ایران

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، زمستان 1390، صفحه 43-56

صادق زیباکلام؛ مهدی صبوحی؛ علی بهرامی؛ حسن رنجبر کهن