نویسنده = لعیا برادران
تعداد مقالات: 1
1. دکترین عقیم شدن قراردادها در حقوق انگلستان و ایران

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، تابستان 1392، صفحه 79-96

امید شعبانی؛ لعیا برادران