نویسنده = جعفر جمالی
تعداد مقالات: 2
1. نقش و ارزش اسناد کتبی و الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، بهار 1394، صفحه 75-89

جعفر جمالی؛ افشین رزاقی