نویسنده = الهام سلیمان دهکردی
تعداد مقالات: 2
1. حمایت کیفری از افشاء اطلاعات نهانی در قانون بازار اوراق بهادار

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، بهار 1395، صفحه 53-78

جعفر جمالی؛ الهام سلیمان دهکردی؛ فرهاد عابدینی


2. بازشناسی اطلاعات نهانی و قلمروی آن در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 )، پاییز 1394، صفحه 11-31

جعفر جمالی؛ سمیه سادات آقا میری؛ فرهاد عابدینی سعدآباد؛ الهام سلیمان دهکردی