نویسنده = محمد آشوری
تعداد مقالات: 2
1. تعویق صدور حکم، مداخله حداقلی؛ فردی کردن مجازات با رویکرد تطبیقی

دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، پاییز 1398، صفحه 51-78

حسین فتح آبادی؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا


2. توجیهات، ضوابط و اشکال مداخله دولت در سیاست جنایی

دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، تابستان 1394، صفحه 97-120

اسلام مندنی؛ محمد آشوری