نویسنده = حمیدرضا حیدرپور
تعداد مقالات: 3
3. جستاری بر رویکرد نظام کیفری ایران به اثبات معنوی (با تکیه بر مفهوم علم قاضی)

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، زمستان 1396، صفحه 115-151

مسعود همت؛ حمیدرضا حیدرپور