کلیدواژه‌ها = جامعه بین المللی
تعداد مقالات: 3
1. Jus cogens در نظام حقوق بین الملل

دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، تابستان 1394، صفحه 11-29

رضا نیکخواه؛ فاطمه باباخانی


2. مداخلات بشر دوستانه یک جانبه و حقوق بین الملل

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، تابستان 1384، صفحه 179-206

علیرضا محمدخانی


3. متدولوژی حقوق بین الملل

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1383، صفحه 7-22

علی اصغر کاظمی