کلیدواژه‌ها = توسعه سیاسی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر تروریسم بر امنیت ملی (جمهوری اسلامی ایران)

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، زمستان 1391، صفحه 37-60

مجید معصومی؛ احمد ساعی


2. فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن بر توسعه سیاسی در ایران

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 79-110

احمد ساعی؛ مهدی صفرپور؛ محمد باویر


3. جنب شهای اجتماعی جدید در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ایران

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، زمستان 1386، صفحه 99-116

سیدحسین نقوی