کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری جمعی در حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق ایران

دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، تابستان 1398، صفحه 77-98

حسین گرامی؛ محمد رضا شادمان فر


2. ظرفیت‌های قانون اساسی ایران در افزایش مشارکت شهروندان درپرتو راهبردهای حکمرانی خوب

دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، تابستان 1398، صفحه 11-31

صادق علیخانی؛ رضا اسلامی؛ صابر نیاورانی


3. بررسی دیدگاه معلمان مدارس شهر فیروزآباد نسبت ب هعوامل سیاسی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاس تجمهوری

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، تابستان 1387، صفحه 13-38

سعید احمدی؛ عبدالرسول احمدی


4. حق توسعه در تئوری و در عمل

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1383، صفحه 145-184

رهالوسین زهادی