کلیدواژه‌ها = منابع نفت و گاز
تعداد مقالات: 1
1. دریای مازندران در عرصه سیاست جهانی رژیم حقوقی، منافع ملی، امنیت عمومی

دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، تابستان 1388، صفحه 181-200

میرطیب موسوی