کلیدواژه‌ها = رهن
تعداد مقالات: 3
1. رهن اسناد تجاری در حقوق ایران

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، پاییز 1392، صفحه 123-150

رامین پور سعید؛ زهرا داودی


2. مقایسه عقد رهن با معاملات با حق استرداد

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، تابستان 1392، صفحه 11-24

ریما امیراقدم؛ حسن برجی


3. رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران

دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، تابستان 1391، صفحه 105-124

شکراله نیکوند