کلیدواژه‌ها = احتمالات
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی اطلاعات نهانی و قلمروی آن در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 )، پاییز 1394، صفحه 11-31

جعفر جمالی؛ سمیه سادات آقا میری؛ فرهاد عابدینی سعدآباد؛ الهام سلیمان دهکردی