کلیدواژه‌ها = مراجع غیر قضایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قلمرو کیفری در "ضمانت اجرای انفصال از خدمت" در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 )، پاییز 1394، صفحه 33-44

محمدرضا یوسفی؛ محمدعلی مهدوی ثابت