بررسی مسوولیت‌های ناشی از عملکرد مدیران برنامه‌ی ورزشکاران نسبت به باشگاه‌ها در حقوق ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق خصوصی از کشور فرانسه، دکترای افتخاری حقوق ورزشی از کشور روسیه، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسوول)

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

مدیر برنامه یا کارگزاران رسمی[1] بازیکنان و یا مربیان، عبارتند از اشخاصی که نماینده­ی یک ورزشکار یا مربی، برای مذاکره و تأیید قرارداد با باشگاه­ها و کمپانی­ها بوده و با داشتن آگاهی از قوانین حقوقی و قواعد درست حرفه­ای، می­تواند با ایجاد یک ارتباط اصولی میان ورزشکار یا مربی با صاحبان تیم­ها، بهترین منابع مالی را برای وی پیدا نموده و البته درصدی از مبالغ قراردادها را از ورزشکار یا مربی در قبال انجام خدمت خود به عنوان دستمزد دریافت کند. بعبارتی، مدیر برنامه، چشم سوم و عقل مکمل ورزشکار یا مربی است،که دارای ماهیت حقوقی و واجد اوصاف نمایندگی بوده، و به همین دلیل علی الاصول با وجود لزوم درج امضا و مهر وی ذیل قرارداد فی مابین ورزشکار یا مربی با باشگاه، مسوولیتی متوجه این اشخاص نخواهد بود، مگردر مواردی خاص، که در قسمت مسولیت آنها در قبال باشگاه مقصد مورد بررسی قرار گرفته است.[1] Sports agent/program manager

کلیدواژه‌ها