چالش های مهم درقراردادهای الکترونیک در حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. (نویسنده مسئول)

2 دکتری تخصصی حفوق تجارت بین الملل، استادیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

گسترش رقابت همراه با تحولا ت وسیع در عرصه تجارت و بانکداری ، بسیاری از روش های سنتی را متحول ساخته و فضای رقابت را در بکارگیری فن آوری های نو حاکم نموده است . استفاده از فناورى اطلاعات در تجارت، موجب پیدایش مسائل و چالشهایی در قواعد و قانون حاکم در فضاى مجازى شده است. این موضوع، یکى از مهمترین مشکلاتى است که حقوق خصوصى با آن مواجه است. ویژگى های فضاى مجازى، موجب بیان این پرسش شده است که آیا قواعد حقوقى سنتى صلاحیت که بر مکان مبتنى بوده و براى اعمال در فضای فیزیکی وضع گردیده است، در فضاى مجازى انطباق پذیر است و میتوان آن را اعمال کرد؟ و آیا میتوان اعمال حقوقى را که در این فضا رخ می دهد، با قواعد حقوقى سنتى صلاحیت، تنظیم کرد یا لازم است نظام حقوقى جداگانه اى براى این حوزه وضع شود؟قانونگذاران براى رفع این مسئله در سطح جهانى، منطقه اى و داخلى، قوانینى وضع کردند. اما این رویکرد، موجب وضع نظام حقوقى جداگانه اى براى اعمال حقوقى در فضاى مجازى نشده است. بلکه قانونگذاران با مبنا قراردادن دو اصل برابرى کاربردى و بی طرفى فنى، رویکرد انطباق قواعد حقوقى موجود بر اعمال حقوقى واقع شده در فضاى مجازى را اتخاذ کرد ه اند.

کلیدواژه‌ها