تعدیل در قراردادهای پیمانکاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
قراردادهای پیمان کاری از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی از جمله اصل صلاحیت طرفین قرارداد پیمان کاری (کارفرما و پیمان کار)، اصل کتبی بودن قرارداد پیمان کاری، اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد، اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمان کار و اصل تعهدات دو جانبه، بر آنها حاکم است.
تعهدات اصلی در پیمان کاری، انجام قرارداد پیمان می باشد و عدم انجام تعهد اصلی در حکم عدم اجرای قرارداد است در حالیکه تخلف از تعهدات فرعی پیمان، بمنزله اجرای ناقص یا معیوب قرارداد می باشد. به همین دلیل است که ضمانت اجرای موضوع پیمان با ضمانت اجرای حسن اجرای موضوع پیمان متفاوت است.

تعدیل قرارداد بر اثر حوادث پیش بینی نشدهو به دلیل دگرگونی شدید اوضاع و احوال اقتصادی بر اثر وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی مثل بروز تحریم و در پی آن برهم خوردن توازن مالی قراردادها، امری اجتناب ناپذیر است.
در صورتیکه علت خارجی وفای به عهد را ناممکن سازد و به عبارت دیگر عدم وفای تعهد ناشی از حوادث قهری و غیر مترقبه باشد متعهد از انجام تعهد با جبران خسارات وارده معاف می شود. معهذا با توجه به اصل اولیه که در صورت بروز حوادث قهری و غیر مترقبه متعهد معاف می باشد باید پیمانکار را معاف از مسئولیت دانست و رویه موجود نیز ما را در این زمینه کمک می کند.

کلیدواژه‌ها