مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل اشخاص موضوع حقوق ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق خصوصی از کشور فرانسه، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسئول): a_yousefi_2005@yahoo.com

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران. mozhgan.nasir68@gmail.com

چکیده

حقوق علم گسترده ایست که شامل تمام ابعاد زندگی انسان می‌شود و بحث مسئولیت از اصلی ترین مباحث علم حقوق بوده و تمامی ابعاد زندگی انسان از جمله حوزه‌ی ورزش را در بر می‌گیرد که اشخاص زیادی در این عرصه فعالیت دارند. ورزش از حادثه تفکیک ناپذیر است و در صورت وقوع حادثه امکان ایراد خسارات برای تمامی اشخاص موضوع حقوق ورزش وجود دارد و همین موضوع موجب طرح انواع دعاوی مسئولیت، از جمله مسئولیت مدنی بر علیه عامل ورود زیان در مراجع قضایی می‌گردد که مسائل و نظریه‌هایی را در بر می‌گیرد، مانند آنکه آیا قواعد مسئولیت مدنی تنها ورزش حرفه‌ای را پوشش می‌دهد؟ آیا عدم مسئولیت ورزشکاران که در خطرهای ذاتی قابل استناد است خطرهای غیر متعارف را نیز در بر می‌گیرد؟ دفاعیات موثر خوانده براساس قواعد مسئولیت کدام است؟ در واقع مسئولیت می‌خواهد با در برگرفتن تمامی ابعاد زندگی انسان عامل ورود زیان را مشخص نماید، حق زیان دیده را به او بازگرداند و براین اساس هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. در این مقاله نگارندگان مسئولیت مدنی ورزشکاران ناشی از حوادث ورزشی را بررسی و مشخص کرده که حوادث ورزشی در چه شرایطی برای ورزشکاران ایجاد مسئولیت می‌کند و در چه مواردی آنها را از مسئولیت مبرا می‌نماید و هم چنین ایرادات دفاعی خوانده در برابر زیان دیده (خواهان) بررسی شده است و در بیشتر موارد سعی شده که پرونده‌ها و آراء ورزشی مرتبط بررسی شود.

کلیدواژه‌ها