اجرای موقت معاهدات بین‌المللی در سازمان‌های بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

اجرای موقت معاهدات بین‌المللی از ابزارهای به تازگی توسعه یافته حقوق بین الملل معاهدات است که نقشی پر بار و فزاینده را در حفظ ساختار پویای این نظام حقوقی به ویژه در چند دهه اخیر ایفا نموده است. در این پژوهش برآن شدیم تا با توصیف این نهاد حقوقی در حوزه معاهدات مربوط به سازمان‌های بین‌المللی و تحلیل گونه‌های مختلف به‌کارگیری آن، به بررسی ابعاد مختلف اجرای موقت معاهدات؛ مشتمل بر واکاوی علل توسل روز افزون به این نهاد حقوقی نسبت به سایر ابزارهای کلاسیک و مدرن مجرا در حقوق بین الملل معاهدات بپردازیم؛ که طرق مختلف به کارگیری اجرای موقت معاهدات ضمن آنکه در رویه سازمان‌های بین‌المللی نسبت به سایر ابزارهای موجود در رژیم حقوقی حاکم بر معاهدات گویای جایگاه ارزنده آن است، از سال 2012 در دستور کار کمیسیون حقوق بین‌الملل قرار گرفته و تاکنون (فوریه 2019) چهار گزارش در این باره انتشار یافته است.

کلیدواژه‌ها