مسئولیت کیفری پزشک ناشی از تحول مقررات سقط جنین در نظام‌های حقوقی ایران، انگلیس فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ایران. h.javadi34@yahoo.com

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ایران (استاد راهنما و نویسنده مسئول). ali.yosef146@yahoo.com

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ایران (استاد مشاور). yasinsaeedi@yahoo.com

4 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ایران (استاد مشاور). mahmood.ashrafy2000@gmail.com

چکیده

موضوع سقط جنین یکی از موضوعات چالش برانگیز در ادیان الهی و جوامع مختلف بوده و در هریک از کشورها سیاست جنائی خاص و اغلب غیرثابت و درحال تحول را در مورد جرم انگاری و جرم­زدائی در این خصوص اعمال می­کنند که غالبا متفاوت از همدیگر هستند و غالب تئوری های ارائه شده در این زمینه نشئت گرفته از اعتقادات مذهبی و دینی و یا برخواسته از مباحث مربوط به آزادی اراده، حق تسلط انسان بر پیکر خود از یک طرف و حمایت از حق حیات انسان از سوی دیگر می­باشد. بنحوی که از قرن بیستم به بعد با توجه به اوج گرفتن ایده‌های فمنیستی و مسائل حقوق بشری چون دفاع از آزادی انسان، توجه به حقوق ابتدایی نسوان بطور جدی مورد توجه سران مذهبی و غیر مذهبی قرار می­گیرد و در جوامع مختلف به چالش کشیده می­شود و تا جایی پیش می رود که شاهد بروز نظریاتی چون عدم تصور حق برای جنین بعنوان یک انسان زنده می­شویم که نتیجه این امرجرم زدایی کامل و از طرفی گسترش موارد بارداری مجاز را در پی دارد.
بطور کلی در بررسی  قوانین، نظام های مختلف حقوقی سه نوع تئوری را می­توان ذکر کرد: 1 - لغو همه­ی محدودیت ها در برابر سقط جنین و برقراری آزادی بدون قید و شرط آن. 2 - مخالفت با سقط جنین، تحت هرشرایطی غیر قانونی دانستن آن و حفظ جنین بعنوان یک تکلیف الهی و شرعی و انسانی. 3 - تئوری یا دیدگاه میانه، قائلین به این تئوری کسانی هستند که معتقد به آزادی­های نسبی در مورد سقط جنین می­باشند. بعبارتی آزادی سقط جنین را تحت شرایط خاص مجاز می­دانند.

کلیدواژه‌ها