متدولوژی حقوق بین الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مقاله حاضر می کوشد تا با طرح بحث متدولوژی حقوق بین الملل، خلاء ناشی از
کم توجهی به روش شناسی در علم حقوق را پر کند و راه را برای دانش پژوهان و علاقمندان
به این رشته و رشته های مرتبط هموار سازد. در این مقاله، علاوه بر جریان های غالب
روش شناختی و نظری در قلمرو حقوق بین الملل، دیدگاه های جدید که در سمپوزیوم
روش حقوق بین الملل در سال ۱۹۹۹ مطرح شده، طرح و بررسی می گردد. مقاله پیش
روی مشتمل بر یک مقدمه و ۴ بخش می باشد. در بخش اول به سابقه بحث و چارچوب
مفهومی و در بخش های بعدی به مقوله روش و روش شناسی در فلسفه و علم حقوق
پرداخته می شود. نویسنده در پایان توجه خواننده را به این نکته معطوف می دارد که در
تمامی سطوح مطالعة حقوق بین الملل، به ویژه در سطوح بالای تخصصی، آگاهی و اشراف
به روش ها و رهیافت ها در مورد تشخیص منابع، تدوین و توسعه تدریجی، اجرا، تفسیر و
قضاوت امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها