راهکارهای گسترش و آموزش حقوق بشردوستانه در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

جامعه ایرانی همواره در زمینه فراگیری حقوق بشر و حقوق بشردوستانه علاقمندی
ویژه ای از خود نشان داده است. در این زمینه پیگیری فعالیت های خیرخواهانه، راه ا ندازی
جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سپس جمعیت هلال احمر،مشارکت در کنوانسیون های
چهارگانه ژنو وپروتکل ها الحاقی آن و غیره قابل ذکرند.این موضوع درکنار ویژگی سیاسی
و اقتصادی خاورمیانه بر اهمیت گسترش و آموزش حقوق بشردوستانه درکشورمی افزاید.
پرسش کلیدی این پژوهش نیز در همین راستا مطرح می شود که چگونه می توان آموزش
حقوق بشردوستانه را در کشور فراگیر و نهادینه نمود؟ در راستای پاسخ به پرسش کلیدی
ذکر شده، پژوهشگر این فرضیه را مطرح می کند که آموزش های غیررسمی در فراگیری
و نهادینه ساختن حقوق بین الملل بشردوستانه در ایران از کارایی مؤثرتری برخوردارند.
به منظور آزمون این فرضیه، پژوهشگر از ابزارهای مشاهده، آزمایش و بررسی یافته های
پژوهشی در موضوع حقوق بشردوستانه در کشور بهره می برد. در همین زمینه متون
مدرن آموزش رسمی و غیر رسمی حقوق بشردوستانه، روش های مدرن آموزش حقوق
بشردوستانه با آموزش های غیررسمی سنتی حقوق بشردوستانه درکشور مورد بررسی و
مقایسه قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها