بررسی ساختار دیوان عالی ایالات متحده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ایالاتمتحده داراییکنظامفدرالاست کهدرآنقدرتازیکطرف بینایالاتو
دولت فدرال و از طرف دیگر بین سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه تقسیم شده است. دیوان
عالی ایالات متحده نه عضو دارد که به طور ماداما لعمر از طرف رییسجمهور این کشور
تعیین میشوند. این قاضیان را به جز از طریق اعلام جرم نمیتوان برکنار کرد. اعضای
دیوان عالی ایالات متحده را نخبگان این کشور تشکیل میدهند و این افراد عمدتاً به
گروههای بالای طبقه متوسط تعلق دارند. رؤسای جمهور در تعیین قاضیان دیوان عالی
سعی میکنند کسانی را که به لحاظ ایدئولوژیک به آنها نزدیکتر هستند برای این مقام
برگزینند. با این همه اعضای دیوان عالی استقلال نظر خود را حفظ میکنند و در بسیاری
از موارد برخلاف نظر رؤسای جمهور این کشور عمل میکنند.

کلیدواژه‌ها