عوامل مؤثر بر تحرک طبقاتی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در حالی که در جوامع مدرن غربی، دولت ها محصول تحولات طبقاتی بوده اند، در
جوامع غیرغربی و مخصوصاً ایران، دولت طبقات را به منظور نیل به اهداف خود دست کاری
کرده است. از همین رو، کارکرد طبقات در کشورهایی مثل ایران بسیار متفاوت از کارکرد
آن ها در غرب است. مقاله حاضر می کوشد نحوه شکل گیری طبقات و به طور مشخص
دلایل تحرک بالای طبقاتی در ایران را توضیح دهد. نویسنده مقاله بر این باور است که با
تغییر نظام سیاسی در ایران، تحرک طبقاتی مثبت و منفی تشدید شده و این صورت بندی
اجتماعی را وارد یک مرحلة جدید در حال تغییرکرده است. نظام سیاسی همواره کوشیده
است برای حفظ قدرت خود طبقات وابسته را ایجاد کند. در این راستا طبقات پایین
اغلب در خدمت تضعیف طبقات متوسط بوده اند. نویسنده مقاله معتقد است چهار عامل
۱. نظام بین الملل؛ ۲. ساختار خاص جامعه ایرانی؛ ۳. دولت؛ و ۴. دین مهم ترین عوامل در
شکل گیری قدرت در ایران و در نتیجه طبقات بوده اند.

کلیدواژه‌ها