سازه انگاری: سنتز پوزیتویسم و پست پوزیتویسم یا پلی میان نئورئالیزم و نئولیبرالیزم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

نویسنده مقاله سعی دارد با توجه به تعریف سازه انگاری به عنوان یک نظریه
توضیحی در رویکردهای مطالعه سیاست بین الملل، تصویر واقعی تری از الگوهای رفتاری
سیاست بین الملل را نشان دهد. علل ظهور سازه انگاری اجتماعی و ریشه های آن در
عرصه سیاست بین الملل، تنوع نظریه پردازان سازه انگاری و تأکید آن ها بر نقش انگاره ها
درعرصه سیاست بین الملل، تأثیر هنجاری ساختارهای نهادی بنیادی و همچنین ارتباط
میان دگرگونی های هنجاری و هویت و منافع دولت ها از مباحث مورد بحث در این مقاله
می باشد.نویسنده دربخش دیگری از مقاله به ارزیابی و نقدسازه انگاری می پردازد و تلاش
سازه انگاران را در کاهش شکاف میان خردگرایی و انعکاس گرایی و برقراری توازن میان
پوزیتویسم و پست پوزیتویسم را بررسی می نماید. در آخر نویسنده به این نتیجه می رسد
که سودمندی سازه انگاری به عنوان یک نظریه توضیحی در هاله ا ی از ابهام قرار داشته و
به عنوان یک رویکرد نظری از کاربرد اندکی برخوردار است؛ اما به صورت یک چارچوب
نظری مفید می تواند مورد استفاده صاحب نظران روابط بین الملل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها