روند نهادینه شدن تشیع در ایران: چالشها و فرصتها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

میزان تأثیر دو قرن حکومت به نام تشیع بر مشروعیت حکومت در عصر غیبت
و دستاورد اصلی حکومت صفویه برای حکومتهای بعدی در ایران دو سؤال اساسی مقاله
حاضر است. نویسنده در پی آن است تا با تبیین دورههای گفتمانی اندیشه سیاسی شیعه،
« پارادایم جدید » نشان دهد که مهمترین پیامد بلند مدت حاکمیت صفویه علاوه بر ایجاد
در فلسفه سیاسی شیعه، تأثیر آن بر جایگاه حکومت شیعه در عصر غیبت است. ادعای
بنیانگذار صفویه مبنی بر ارتباط با مهدی موعود، داعیه سیادت و ارتباط آنها با آل رسول
الله و حضور عالمان دینی شیعه در حوزه اقتدار صفوی، از جمله مؤلفههای مهم گفتمان
عصر صفوی است که موجب پیروزی مکتب فقهی اصولی بر اخباری گری، تثبیت اصل تقلید و اجتهاد و در نهایت ارائه نظریه نیابت از امام زمان و طرح جدید و فراگیر ولایت فقیه گردید.

کلیدواژه‌ها