دگرگونی تجزیه و تحلیل سیاست خارجی در بستر مناظره های روابط بین الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

نویسنده در مقاله حاضر سعی دارد تا با بررسی سیاست خارجی به دگرگونی
تجزیه و تحلیل آن، که معمولاً در سطوح مختلف با تأکید بر متغیرها وعوامل متفاوت در
بستر مناظره های روابط بین الملل انجام می گیرد ، بپردازد. جایگاه سیاست خارجی
در مباحثات روابط بین الملل و چگونگی رابطة آن با سیاست بین الملل و همچنین
وضعیت و موقعیت تجزیه و تحلیل سیاست خارجی با بررسی مناظره های آرمان گرایان
و واقع گرایان و نیز مناظره های سنتگرایان و رفتارگرایان از مهم ترین مباحث مورد
برررسی این مقاله است. نویسنده روند تجزیه و تحلیل سیاست خارجی را عمدتاً در
نگاه دولت ها و شیوه برخورد آن ها می داند و در سیاست بین الملل به درک ویژگی های نظام
بین الملل و بررسی روابط میان دولت ها معتقد است. وی در این مقاله نظریات محققان
روابط بین الملل ونیز نقش دولت های ضعیف درشکل گیری نظام بین الملل، را بررسی کرده
و بعد از بررسی تعارضات سیاست بین الملل به عواملی که موجب تعارض در کشورهای
جنوب شده اند، پرداخته است.نویسنده معتقد است مسائل تعارض درجوامع جنوب با
مسئله توسعه نیافتگی گره خورده است و برای درک واقعی سیاست خارجی کشورهای
جنوب باید به عوامل فرهنگی، داخلی، منطقه ای...عنایت داشت. نویسنده متذکر می
شود که مسئله نظم بین المللی جدا ازمسائل نظم داخلی نیست؛ درعصرجهانی شدن
مرزهای سیاست داخلی وخارجی برداشته شده ویا بسیار کم رنگ گردیده اند که این
امرمیزان قابل توجهی ازاستقلال نسبی بازیگران سیاست خارجی را کاسته است.
بررسی نظریه های کنت والتز، آلیسون، سینگر و سایر اندیشمندان از نکات شاخص
این مقاله است.

کلیدواژه‌ها