سیاست گذاری خارجی و دفاعی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مقاله حاضر می کوشد با تحلیل و ارزیابی سیاست خارجی اضطرار و اجبار
و سیاست دفاعی پیش دستانه و پیشگیرانه پس از ۱۱ سپتامبر به ماهیت و شکل
جدیدسیاست گذاری خارجی  دفاعی دولت بوش بپردازد. سیاست خارجی اضطرار
و اجبار در دو حوزه یک جانبه و چندجانبه با پشتوانه حملات نظامی پیش دستانه و
پیشگیرانه هوایی، موشکی و عملیات مخصوص علیه تهدیدات معاصر بین الملل شامل
تروریسم، تروریسم دولتی، تروریسم بین الملل و تروریسم کشتار جمعی (تروریسم
هسته ای) در جنگ سرد افغانستان و عراق ظاهر شد. نئو محافظه کاران دولت بوش
منطقه خاورمیانه را برای معماری سیاست جدید خاورمیانه ایالات متحده تحت عنوان
طرح خاورمیانه بزرگ برگزیده اند. آن ها به ازای حل و فصل منازعات تاریخی فلسطینی ها
و اسرائیلی ها، وقوع اصلاحات سیاسی و آزادسازی اقتصادی در منطقه را دنبال می کنند.
سیاست جدید امنیت ملی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر تهدیدات تروریستی در منطقه
خاورمیانه را ناشی از فقر اقتصادی و ساختار کهنه نظام های سیاسی کشورهای عربی
می داند. بسیاری از نظریات طراحان امنیت ملی آمریکا بویژه دیدگاه های این دسته در
گزارش کمیسیون مستقل حقیقت یاب ۱۱ سپتامبر حاکی از وقوع تهدیدات ۱۱ سپتامبر
ناشی از تداوم حمایت آمریکا از دولت های مستبد عربی منطقه خاورمیانه بوده است. در
واقع سیاست خارجی یک جانبه گرایی هر جا که لازم باشد و چندجانبه گرایی هرجا که
ممکن باشد به دنبال گسترش و تعمیق سیاست جدید خاورمیانه ای دولت بوش پس
از ۱۱ سپتامبر است. به نظر می رسد که انقلاب در امور نظامی (سخت افزار و نرم افزار
نظامی) و سیاست خارجی اضطرار و اجبار منطق فکری و موتور مولد سیاست جدید
امنیت ملی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر باشد.

کلیدواژه‌ها