اشاعه و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

بحث اشاعه و مالکیت مشاع یکی از مسائل مهم و کاربردی و غیر قابل اجتناب
در حوزه حقوق خصوصی افراد جامعه است. نویسنده مقاله سعی دارد مجموعه قوانین
و مقررات کاملاً پراکنده راجع به آثار مالکیت مشاع و حدود اختیارات هر یک از مالکین
را جمع آوری و تدوین نموده و به ترتیبی منطقی در دسترس جامعه حقوقدانان ایران
قرار دهد و در موارد سکوت، اجمال و ابهام قانون با استناد به اصول کلی پذیرفته شده
در علم حقوق و با رعایت عدالت و منطق، راهکارها و پیشنهادات مناسب ارائه دهد.
به همین منظور تصرفاتی را که هر مالکی ممکن است در مال خود داشته باشد، اعم
ازتصرفات مادی و تصرفات حقوقی، به تفکیک در خصوص مال مشاع، مورد مطالعه و
بحث قرار داده است. سوال اصلی در این تحقیق آن است که آیا هر یک از مالکین مال
مشاع همانند هر مالک دیگری حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد؟ آیا می تواند آن را
بفروشد، اجاره دهد یا رهن دهد؟ در این تحقیق حقوق کشور فرانسه به طور مستقیم
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در خصوص مسائل فوق الذکر با حقوق ایران مقایسه
شده است.

کلیدواژه‌ها