بررسی نظری و عملی نقض اساسی در قراردادهای بیع بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

عقد بیع اساس و پایه بسیاری از قراردادهای تجاری بین المللی است. یکی از
مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حوزه مزبور، ضمانت اجراهای نقض قرارداد
بویژه فسخ می باشد. نویسنده معتقد است با توجه به نتایج نامطلوب نقض قرارداد برای
نقض کننده، توسل به ضمانت اجرای مزبور با احتیاط و محدودیت زیادی روبرو شده
است. در واقع قانونگذار بین المللی با قراردادن شرایط متعدد برسر راه نقض اساسی،
سعی کرده حتی الامکان از وقوع آن جلوگیری کند. وی با ارائه ارکان تحقق نقض
اساسی، اشاره دارد که معیار معقول و متعارف بودن مطالبه خسارت، علاوه براینکه بر
سنگینی و شدت آثار نقض قرارداد توجه دارد، بر ضرورت توسل به ایده مزبور برای
فسخ قرارداد با وجود امکان مطالبه غرامت و خسارت تأکید می کند.

کلیدواژه‌ها