حسن نیت در تجارت بین الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

اصل حسن نیت در حقوق قراردادها یکی از مهم ترین و اساسی ترین اصول
می باشد که از دیرباز مورد توجه طرفین قرارداد بوده است. اهمیت این اصل با گذر زمان و
پیچیده شدن روابط تجاری و ظهور قراردادهای تجاری بین المللی بیشترو افزون ترگردیده
است و امروزه در اسناد و قوانین تجاری بین المللی اهمیت خاصی به این اصل داده شده و
آن را در قواعد عمومی ذکر می نمایند.این به آن معنی است که حسن نیت بایسته وشایسته
هرنوع قرارداد تجاری است. دراین مقاله سعی گردیده است که اصل مزبور به نحو مطلوب
مورد بحث قرار گیرد. در آغاز به مفهوم و مبانی اصل حسن نیت و تاریخچة مختصری از آن
در عرصة تجارت بین الملل پرداخته شده است. از آن جایی که خاستگاه حسن نیت حقوق
داخلی کشورهای مختلف می باشد، لذا بخشی از این مقاله به بررسی اهمیت این اصل در
نظام های مختلف حقوقی اختصاص یافته است. در پایان نیز به بررسی اصل حسن نیت
در اسناد تجاری بین المللی همچون کنوانسیون ۱۹۸۰ وین در مورد فروش بین المللی کالا «CTSG» و سند اصول حقوق قراردادهای اروپایی «PEC» پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها