تروریسم جدید: چارچوبی برای تحلیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ایده اصلی این مقاله آن است که تروریسم بین‌الملل را می‌توان در چارچوب تحولات نظام‌بین‌الملل توصیف نمود. در این راستا تحقیق حاضر در پی بررسی تحولات جدید در سایه جهانی‌شدن و اثر آن بر شکل‌گیری تروریسم جدید می‌باشد، تا از این رهگذر به تبیین تئوریک تروریسم جدید و ارائه مدلی برای درک بهتر این پدیده اقدام نماید. این نوشتار به بررسی این سوال اساسی می‌پردازد که اصولاً چه عواملی در ایجاد و توسعه تروریسم جدید موثر بوده است؟ به عبارت دیگر مهمترین روندهایی که سبب شکل‌گیری شکل جدیدی از خشونت‌های سیاسی درعرصه نظام بین‌الملل گردیده است، مورد مطالعه قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش اصلی و به عنوان فرضیه باید اشاره نمود به‌ لحاظ سیستمی فرآیند جهانی‌شدن و مولفه‌های مختلف آن، ظهور و تولید سلاح‌های کشتارجمعی وبه همراه توسل به ایدئولوژی به عنوان عامل رهایی از سرخوردگی و بحران هویت، علل اصلی ایجاد وگسترش تروریسم جدید بوده است. در توضیح باید گفت فرایند جهانی شدن با تمامی مولفه‌های خود سبب ایجاد بازیگران جدید غیر حکومتی،گسترش دولت‌های انتقالی ضعیف، جنایات سازمان‌یافته، مهاجرت گسترده و افزایش ناهمگونی نژادی در کشورها گردیده و تحولات تکنولوژیک و انقلاب فن‌آوری به توسعه سلاح‌های کشتار جمعی که خود از عوامل اصلی تروریسم جدید می‌باشد، گشته است. از سوی دیگر مجموعه‌ این عوامل سبب بحران هویت خصوصاً در جوامع جنوب شده است .بهترین راه معنا بخشی و فرار از سرخوردگی و اتمیزه شدن ناشی از جهانی‌شدن، توسل به ایدئولوژی می‌باشد که انگیزه روانی گسترش تروریسم جدید را سبب شده است. از سوی دیگر توسل به سلاح های کشتار جمعی نیز راهی برای تسریع فرافکنی و بحران هویت ناشی از عوامل فوق‌الذکر می‌باشد که می‌تواند در نتایج فاجعه‌بار تروریسم جدید موثر باشد. در واقع مقاله حاضر تلاشی تئوریک در جهت ارایه مدلی تحلیلی از نحوه شکل‌گیری تروریسم جدید در نظام بین‌الملل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها