انتخابات و طایفه گرایی با تأکید بر روند انتخابات مجالس پنجم تا هشتم شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

انتخابات و تکیه بر رأیگیری عمومی به عنوان اولین سنگ بستر دموکراسی و رهیافتی به منظور دستیابی به
توسعه پایدار انسانی؛ از جمله اشکال اساسی مشارکت سیاسی شهروندان برای تأثیرگذاری بر گزینش اعضای
حکومت، برنامهها و انتقال اراده ملت به دولتمداران جهت اداره کشور میباشد. اما این مشارکت و تصمیمگیری
همیشه و در هر مکانی از روی درایت و انتخابِ فردی نمیباشد، بطوریکه وجود عصبیتهای قومی/ قبیلهای،
وفاداری به نظامهای ایلی- خانوادگی و اعتقادات خاص ایدئولوژیک در بسیاری از جوامع جهانی نه بطور کلی، اما
تا حدودی توانسته بر تصمیمگیریهای انتخاباتی تأثیر بگذارد و آن را به سمت رسیدن به یک انتخابِ جمعی بر
سوق دهد. « هویت فرهنگی خاص » پایه
این پژوهش که تحقیقی بنیادی است با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر روش گردآوری اطلاعات به دو
صورت کتابخانهای و میدانی بر آن است تا ضمن بررسی مبانی نظری؛ پیرامونِ انتخابات، فرهنگ سیاسی و نقش
هویتهای قومی/ طایفهای در این روند، به مطالعه رفتار انتخاباتی مردم حوزه انتخابیه ممسنی در دورههای پنجم
تا هشتم مجلس شورای اسلامی بپردازد. همچنین با بررسیهای میدانی و استفاده از شیوه پرسشگری چرایی
این تصمیمگیری و رأیدهی بر اساس طایفهگرایی را در منطقه تحلیل نماید. نتایج تحقیق حاکی از نقشآفرینی
پررنگ هویت طایفهای در جهتدهی به گزینش نماینده در کلیه دورههای رأیگیری مورد بررسی دارد. که این
عموماً به دلیل مشارکت سیاسی افراد بر مبنای پایداری به اصول و سنن نانوشتۀ ایلی در راستای برخورداری از
منافع شخصی و عمومی میباشد. همچنین خاصگرایی نمایندة منتخب در توزیع منابع و منافع میان ساکنین
طوایف مختلف شهرستان و روند انتصاب مسئولین و مدیران ارشد ممسنی به طور غیرمستقیم تأثیری به سزا
در طایفهگرایی و تداوم این روند در ناحیه داشته است.

کلیدواژه‌ها