غلبهی مکتب وابستگی بر استراتژیهای توسعه در دههی نخست انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این مقاله می کوشد علل غلبهی مکاتب اکلا و وابستگی بر استراتژیهای توسعه در ده هی نخست
انقلاب اسلامی ایران را بررسی کند. در این راه با معرفی دو مکتب اک لا و وابستگی به خصایص و
شاخصهای عمدهی آن دو توجه میشود. سپس با بررسی شرایط شکلگیری ناسیونالیسم در ایران و
تلاش برای حل تناقض درونی این ایدئولوژی انجامید، برخی مشابه تهای برداش تهای سیاسی
انقلابیون سال 57 با روشهای مذکور مورد توجه قرار می گیرد. در این میان به نقش تلقی های احمد
فردید و جلال آل احمد اشاره ای کوتاه صورت میگیرد. در میانهی مقاله به برخی عوامل دیگر که به
غلبهی تلقی های چپ کمک می رساند توجه میشود. درنهایت مقاله با نشان دادن شباه تهای
استراتژیهای توسعه در ده سال نخست با خصایص دو مکتب مذکور پایان می یابد.

کلیدواژه‌ها