جابجایی ژئوپلتیک سرمای هداری ناتو کارگزار سرمای هداری مسلح

نویسندگان

ندارد

چکیده

فروپاشی شوروی موجب این تصور غلط شد که ناتو ب هپایان خط رسیده است. از اینروی علمای سیاسی متعددی
از جمله هنری کسینجر، رونالد استیل، هوگو ده سانتیز و کنث والتس ساختارگرا از پایان ناتو صحبت نمودند.
دلایل متعددی چون توسعه بنیادگرایی مذهبی، تروریسم بی نالمللی، الزامات نظم دموکراتیک جهانی نوین، امنیت
نظم اقتصاد جهانی، باعث توسعه مباحث در زمینه احیا و توسعه ناتو گردید. این مقاله از میان عوامل متعدد
مؤثر بر توسعه ناتو در مناطق آسیای میانه و قفقاز ب هدنبال تبیین و کالبد شکافی یکی از علل اساسی توسعه و
جابجایی جغرافیایی ناتو یعنی بر عوامل اقتصادی آن متمرکز شده است. از دید نگارندگان این مقاله، تشکیل
اتحاد شوروی مه مترین ضد روند در برابر توسعه سرمای هداری و جهانی شدن سرمای هداری بوده است. پیامد این
موضوع ب هتعویق افتادن مسئل جهانی شدن سرمای هداری از سال 1917 تا 1990 بوده است. بعد از فروپاشی
اتحاد شوروی و تغییر جه تگیری اقتصادی در چین، فرصت مناسبی ایجاد شد که سرمای هداری ضمن بازسازی
خود بتواند خود را ب هنظام اقتصادی مسلط جهانی تبدیل و نظم نوین جدید را بازسازی نماید. ب هدلایل زیادی که
عموماً توسط ایمانوئل والرشتاین نظری هپرداز نظام جهانی مطرح شده، سرمای هداری مجبور ب هجابجایی جغرافیایی
و الحاق مناطق جدید ب هحوزه فعالی تهای خود بوده است. از دید والرشتاین بقای سرمای هداری ب هاین جابجای یهای
جغرافیایی و الحاق مناطق بستگی دارد. والرشتاین معتقد است، بهبود حمل و نقل، ارتباطات و جن گافزارها موجب
پایین آمدن مداوم هزین ههای ادغام مناطق جدید در مناطق مرکزی م یگردد. از سوی دیگر والرشتاین معتقد
است، گستر شهای پی در پی، فرایندی آگاهان هاند که از انواع فشارهای نظامی  سیاسی و اقتصادی استفاده
کرده و البته بر مقاوم تهای سیاسی در منطقه که این گسترش جغرافیایی ب هوقوع پیوسته است، فائق آمدها ند. نگارندگان این مقاله گسترش ناتو را پی شنیاز توسعه سرمای هداری می دانند. برقراری مناسبات سرمای هداری و
فعالیت بهینه این نظام بستگی شدیدی با تأمین امنیت دارد. منطقه آسیای میانه ب هدلایل زیادی منطق های بکر و دست
نخورده در اقتصاد جهانی فرض م یگردد. از سوی دیگر این مناطق ب هدلیل ساخت و ترکیب قومی و دموگرافیک خود
با چال شهای قومی و مذهبی متعددی مواجه است و از همه مه متر، همجوار مناطق بحران خیز خاورمیانه م یباشد
و احتمال تأثیرپذیری از بحرا نهای منطق های را دارد. از اینروی؛ گسترش ناتو ب همنظور ایجاد چتر امنیتی لازم برای
ایجاد ثبات برای حضور سرمای ههای خارجی برای بهر هگیری از پتانسی لهای موجود و پایین آوردن هزینه الحاق این
مناطق است. فرضیه این مقاله آن است که، توسعه ناتو در منطقه آسیای میانه و قفقاز، ضمن تحکیم ثبات امنیتی
منطقه موجب پایین آمدن هزینه الحاق مناطق جدید ب هاقتصاد جهانی شده که در راستای جهانی شدن سرمای هداری
است.کلیدواژه‌ها