دریای مازندران در عرصه سیاست جهانی رژیم حقوقی، منافع ملی، امنیت عمومی

نویسنده

ندارد

چکیده

در ابتدا باید درباره نام این دریا بحث نمود که چرا ایرانی ها آن را «ریای مازندران» و گاهی خزر م ینامند؟ در نقشه کشورهای عرب «بحر قزوین» Caspian sea اطلاق میک‌نند. آیا برابر قواعد و ضوابط حقوق بی نالملل خزر دریا یا دریاچه است؟ سابقه بهر هبرداری آن قبل و بعد از انقلاب 1917 شوروی چگونه
بوده و چرا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی موقعیت ژئوپلیتیک منطقه مورد توجه سیاست جهانی قرار گرفته
است؟ اهمیت منابع طبیعی غذایی دریا، وضعیت حمل و نقل، بنادر و تأثیر آنها بر جوامع و ساکنین اطراف دریا
چیست؟ و مه متر آنکه میزان نفت و گاز ساحلی، زیر بستر دریا و موقعیت منابع و چگونگی تقسیم منابع سوخت
فسیلی بین کشورهای محاط از مسایل مهم جهانی بوده و تقسیم منابع فسیلی یا رژیم حقوقی و را ههای انتقال
منابع ب هبنادر و بازارهای مصرف بی نالمللی کیی از مؤلف ههای مهم استراتژیک کشورهای حاشیه دریا، دول تهای
مؤثر منطق های و قدر تهای جهانی است. مواضع دول تهای ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در
مورد تقسیم منابع کف دریا و رژیم حقوقی و همی نطور نقش فدراسیون روسیه، تر یکه و سیاست اتحادیه اروپا و
ایالا تمتحده امر کیا در انتخاب مسیر، لول هگذاری و انتقال نفت و گاز از مسایل بح ثبرانگیز دو دهه اخیر بوده است.

کلیدواژه‌ها