استراتژی ایالات متحده امر کیا در زمینه انرژی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

سیاست انرژی امر کیا، کاهش وابستگی، تنوع سازی و روی آوردن به انرژ یهای جدید و اقدامات امر کیا در پررنگ
کردن حضور خود در مناطق نف تخیز است.

کلیدواژه‌ها