بیع اشیاء آینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

امروزه بیع اشیاء آینده در تجارت داخلی و بین المللی بسیار رایج شده است. در این نوع از بیع، مبیع هنگام انعقاد عقد وجود خارجی ندارد و در آینده عینیت می یابد. در این مقاله ضمن بررسی صحت این نوع از بیع در حقوق ایران و فقه امامیه به بیان اقسام بیع مال آینده خواهیم پرداخت و نحوه انتقال مالکیت در این نوع از بیع مورد بررسی خواهد گرفت. سوال اصلی مقاله این است که: 1- مبیع در بیع مال آینده کدام یک از اقسام مبیع مندرج در ماده 350 قانون مدنی است؟ 2- انتقال مالکیت در این نوع از بیع چه زمانی محقق می گردد؟

کلیدواژه‌ها