گرای شهای فراآتلانت کیی و سیاست جدید خاورمیان های فرانسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ابراز مخالفت و فاصله گرفتن فرانسه از سیاست های ی کجانبه گرایانه امر کیا بر مبنای اصول گلیستی خود، در
زمان ریاس تجمهوری ژاک شیراک، باعث واگرایی این دو کشور غربی از کیدیگر، افزایش هزینه های سیاست
خارجی فرانسه و تا حدی تضعیف نقش این کشور در تحولات خاورمیانه شد. ناکارآمدی سیاس تهای گلیستی
فرانسه بر اثر تغ ییر شرایط بی نالمللی، ظهور قدر تهای جدید در کنار سلطه امر کیا، برخورد تمد نها و از جمله
درگیر یهای اسلام و غرب و جهانی شدن اقتصاد موجب بازنگری نسل جدید سیاس تمداران فرانسوی در
سیاست خارجی این کشور و نهایتاً همگرایی فرانسه با امر کیا در قالب سیاست های فراآتلانت کیی گردید.
نوشتار حاضر با تحلیل و ارزیابی دلایل شکل گیری سیاست خارجی جدید فرانسه نشان م یدهد که گسست
از اصول گلیستی و همگرایی فرانسه با امر کیا در سیاست خارجی ب هویژه در خاورمیانه اصولاً بر مبنای عمل گرایی
و نه تعریف دقیق اهداف و راهبردهای این کشور در هماهنگی با شرایط جدید بی نالمللی صورت گرفته است،
در عین حال همین دیپلماسی دوران گذار فرانسه نتایج مثبتی مانند کاهش هزینه های سیاست خارجی و ارتقای
جایگاه این کشور در خاورمیانه را ب هدنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها