مکتب انگلیسی ب هعنوان یک نظریه کثر تگرا: تب یین مفاهیم نظام بی نالملل، جامعه بی نالملل و جامعه جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این مقاله در پی بررسی و تب یین مفاهیم س هگانه نظام بی نالملل، جامعه بی نالملل و جامعه جهانی در مکتب انگلیسی م یباشد.
این مفاهیم که در راستای سن تهای تفکر مور دنظر وایت  یعنی واق عگرایی، خردگرایی و انقلاب یگری  م یباشد، بخش
عمد های از توجه نظری هپردازان این مکتب را ب هخود جلب کرده است. نظری هپردازان مکتب انگلیسی همواره کوشید هاند تا
با در پیش گرفتن موضعی میانه خود را در بین این سه مفهوم و هماهنگ با سنت خردگرا جلوه دهند. در نتیجه بر مفاهیمی
همانند نهادهای بی نالمللی، ارز شهای مشترک، هنجارهای مشترک، همکاری بی نالمللی و وجود جامعه در سطح بی نالمللی
تأ یکد دارند. تأ یکد مکتب انگلیسی بر این مفاهیم موجب شده که این نظریه بعضاً تحت عناوین نظریه جامعه بی نالمللی یا
خردگرایی نیز شناخته شود.

کلیدواژه‌ها