مدل مطلوب تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران توسط منابع قدرت نرم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

قدرت نرم عبارت است از توانایی شک لدهی به ترجیحات دیگران. این توانایی م یتواند در دو جهت بهک‌ار گرفته
شود؛ یک جهت تقویت عزم و اراده ملی در راستای تأمین امنیت ملی نظام و دوم، گسترش و صدور اراده یک
نظام با تأ یید افکار عمومی در یک محیط خا ص، منطق های و بی نالمللی.
مقاله حاضر در صدد است تا با کالبد شکافی قدرت نرم در منابع سه گانه آن )فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی(
و با بهره گیری از نظرات کارشناسی ) دلفای( و درخت سلسله مراتبی ضمن بررسی شاخ صهای منابع سه گانه
اولویت آنان را نسبت ب ههم و در نتیجه با روش همبستگی پیرسون رابطه آنان را با شاخ صهای امنیت ملی
مشخص نماید.
یافته های این تحقیق نشان دهنده آن است که در اولویت بندی معیارهای اصلی)منابع س هگانه قدرت نرم( معیار
فرهنگ بالاترین وزن را با احتساب 6 برابر قدرت اقتصادی و 3 برابر قدرت سیاسی دارا می باشد که نشا ندهنده
آن است که قدرت فرهنگی ب هصورت بالفعل و قدرت سیاسی ب هصورت بالقوه )زمین هساز و تسهیل کنند ه( در تأمین
قدرت نرم م یتوانند تأثی رگذار باشند.
هدف این تحقیق ارایه مدلی مطلوب می باش د، در مدل مطلوب بایستی از بالاترین ظرفیت هر بخش استفاده
شود، بنابراین سه شاخصی که بالاترین نمره را در سه حوزه فوق کسب نمود هاند، مبنای الگو قرار می گیرد، در
حوزه فرهنگی سه شاخص تفکر بسیجی، ولای تمدار بودن و خدامحوری ؛ در حوزه سیاسی رهبری سیاس ی،
مقاومت انقلابی و ارتباطات دیپلماتیک مطلوب و گسترده و در حوزه اقتصادی سیاست های تجاری، کم کهای
اقتصادی و سرمای هگذاری خارجی م دنظر قرار می گیرد. این مدل م یتواند ب هصورت بلن دمدت در تولید و افزایش امنیت ملی توسط قدرت نرم مورد بهر هبرداری قرار گیرد . در این حالت، حوزه اقتصاد از حالت خنثی خارج شده و
حوزه سیاست نیز مستقیماً تأثیر گذار خواهد بود و این روند نوعی هم افزایی را موجب م یگردد که در این صورت
م یتوان ب هافزایش و تولید امنیت ملی بلن دمدت امید داش ت.

کلیدواژه‌ها