امنیت منطق های و کارکرد رژیم اعتمادسازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

سیاست اعتمادسازی ب هعنوان پارادایم صریح سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در کی دهه گذشته و رفتار غالب
ایران پس از پایان جنگ ایران و عراق و اعلام سیاست تن شزدایی، توانست تأثیر ب هسزایی در ارتقای جایگاه منطق های
ایران بر جای گذارد. این سیاست که اکنون راهبرد اصلی ایران در تأمین امنیت منطق ها یاش م یباشد، پیشتر در مناطق
دیگری چون اروپا، امر کیای جنوبی و شرق آسیا تجربه شده است و پس از آغاز جنگ سرد اول بار برای حدود دو دهه
تا پایان آن جنگ و کی دهه پس از آن کیی از پارادای مهای اصلی کشورهای قاره اروپا و امر کیای شمالی بود. این رژیم
با کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در اجلاس هلسینکی آغاز گردید و تأثیر و کارآیی خود را در امنیت منطق های اروپا
ب هجای گذاشت و الگویی برای رژیم امنیتی سایر مناطق شد. در اروپا سیاست اعتمادسازی ب هصورت مشتاقان های از
سوی کشورهای درگیر آن منطقه پیگیری شد و کلیه کشورها در دور ههای مختلف آن حضور یافتند و مقررات، اصول،
هنجارها و روی ههای تصمی مگیری آن را پذیرفتند و برای ابراز شفافیت، ب هنظار تهای پی شبینی شده تن دادند و کی
رژیم امنیتی منطق های ایجاد کردند.
در این مقاله ضمن مروری بر اصول و مبانی رژیم امنیتی و اعتمادسازی اقدامات و سیاس تهای اعتمادسازی، در
سازمان امنیت و همکاری اروپا و تأثیر آن مورد بررسی قرار م یگیرد تا نقشه راهی برای ایجاد رژیم اعتمادسازی در
سایر مناطق امنیتی جهان باش، زیرا اعتمادسازی پس از تأثیرگذاری بر ابعاد روانی و شناختی رهبران کشورها، نیازمند
ایجاد سا زوک‌ارها و توجه ب هملاحظات خاص خویش است.

کلیدواژه‌ها