بازدارندگی، مکانیزم مقابله با تهدیدات نامتقارن )مطالعه موردی رابطه ایران و امر کیا(

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در مقاله حاضر، رهیاف تهای گوناگونی در زمینه شناخت مکانیز مهای بازدارندگی که در قبال تهدیدات نامتقارن ممکن
م یباشد، ارایه گردیده است. در ادامه درصدد پاسخگویی ب هاین پرسش خواهیم بود که چگونه م یتوان از بازدارندگی
ب هعنوان مکانیزم مقابله با تهدیدات نامتقارن سود جست؟
بنابراین از تجزی ه وتحلیل مدل مذکور، اصل یترین مفروض مقاله حاضر را تحت چهار عنوان، اقدامات بازدارنده،
اقدامات اعمال فشار، اقدامات ضداستقرار و اقدامات ضدتهاجم مطرح خواهیم کرد که مجموعه این رو کیردها ب هطور
نسبی م یتواند برای اجرای کی طرح موفق از مدل بازدارندگی متقابل باشد.

کلیدواژه‌ها