بررسی مفهوم «خدمات عرضه ‌شده در قلمرو اختیارات دولتی» در پرتو «موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات یکی از سه موافقت­نامه اصلی و ضمیمه نخست موافقت­نامه مؤسس سازمان جهانی تجارت می­باشد. ساختار معاهده مذکور به نحوی است که کشورها با پیوستن به آن، چارچوبی را برای بر عهده گرفتن تعهدات آتی با سایر دولت­های عضو نسبت به آزاد سازی بخش­های مختلف خدماتی می­پذیرند. به­موجب بند (ب) 3 ماده 3 موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات، خدمات شامل هر گونه خدمت در هر بخش به­جز خدمات عرضه شده در قلمرو اعمال اختیارات دولتی می­گردد این در حالی­است که موافقت­نامه مذکور تعریفی از این مفهوم به­عمل نیاورده و قلمرو آن را بیان نکرده است؛ بنابراین تعریف و تعیین قلمرو خدمات عرضه شده در قلمرو اختیارات دولتی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا کشورها نتوانند با استناد به آن بخش­های خدماتی گسترده­ای را از دایره تعهدات آزاد سازی خارج سازند. نگارنده در این مقاله کوشش می­نماید با بررسی ابعاد مختلف خدمات عرضه شده در قلمرو اعمال اختیارات دولتی و انطباق آن با مفهوم خدمات عمومی بررسی جامعی را در این خصوص به­عمل آورده تا رهیافتی مشخص و عینی نسبت به این مفهوم به­دست آید.

کلیدواژه‌ها