«اجرای عدالت در سیاست» دیوان بین‌المللی کیفری در اوگاندا و سودان پاسخی به سارا نوون و ووتر ورنر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

قالهحاضرواکنشیاستبه «اجرایعدالتدرسیاست» ازسارانووِنوووترورنر درمجموعهدیوانبین‌المللیکیفریدراوگانداوسوداندرشماره 21 مجلهاروپاییحقوقبین­الملل (2010) درصفحه 941. مقالهحاضرتلاش­هاییجهتاستنباطحقوقبین­المللوبهویژهاقداماتدیوانبین­المللیکیفریدردوراننظریهکارلاشمیتدرموردیکهامرسیاسیرابه­منزلهایجادتمایزمیاندوستودشمنبهچالشمی‌کشد. بحثنگارندهآناستکهطرفینیکدرگیریشدید/ سیاسیممکناستتلاشنمایندحقوقرادرمنازعه‌یخودبسیجنمایند،لکنساختارحقوقفی­نفسهازمنطقامرسیاسیمی‌گریزد: حقوقدرتلقیطرف­داراناشمیتنمی­تواندسیاسیباشد. نتیجهغیرمنتظرهاینامرآناستکهمفهوماشمیتازامرسیاسیمی­تواندبه­منزله­یضابطه­ایهنجاریجهتارزیابیاینامرعملنمایدکهآیامقاماتحقوقیهنوزمحدودیت­هایرویه­ایشانرارعایتمی­نمایند. اگرچهدرواقعمقاماتحقوقیدرکارتعییندشمنبشریتهستند،لکناینامرراازطریقیاباکمکحقوقانجامنمی­دهند. آن­هاممکناستبهواقعبرخلافحقوقوعدالتاقدامنمایند. مقالهحاضرجهتاثباتایننکتهبهموجبتمایزمیانمنازعانعرفیومطلق/ واقعیمی­اندیشدواینمفاهیمراباویژگی­هایحقوق (بین­المللکیفری) مقایسهمی­نماید.

کلیدواژه‌ها