بررسی وضعیت حقوقی کارگران دارای وضعیت خاص

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

نظربهاین­کهماده 190 قانونکاربرخیازگروه­هایکارگرانراکهدرمعرضظلممضاعفنسبتبهکارگراندیگرقراردارندموردحمایتقراردادهوآنانراتابعمقرراتجداگانه‌ایدانستهاست،دراینمقالهسعیشدهاستدلایلومبانیونحوهحمایتازکارگرانمذگورموردبررسیقرارگیرد. دراینراستا،وضعیتحقوقیصیادان،کارگرانحملونقلزمینی،هواییودریایی،کارگرانمعلول،مستخدمینمنازل،کارگرانکارهایمتناوبوکارگرانیکهطرزکارشانبه­نحویاستکهتمامیاقسمتیازمزدخویشراازمراجعینتامینمی‌کنندموردبررسیقرارگرفتهوجایگاهآْناندرموازینبین­المللی،علی­الخصوصاستانداردهایسازمانبین­المللیکاروحقوقکارتطبیقیوحقوقکارایرانموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهاست.

کلیدواژه‌ها