جبران زیان های وارده بر محیط زیست از منظر حقوق مدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

این موضوع که بشر به منظور حفظ حیات خویش نیازمند برخورداری از محیط­زیست مطلوب و مناسب می­باشد به عنوان یکی از حقوق اجتماعی و زیستی مسلم، مورد پذیرش مقررات و موازین حقوقی ملی و فرا ملی و بین­المللی قرار گرفته است. حقوق مدنی یکی از بستر­ها و قلمرو­هایی است که بر وجود و ضرورت ایفای وظیفه حفاظت از محیط­زیست تأکید نموده است.بر این مبنا بشر باید به دنبال
بهره­مندی از راه­کارهایی باشد که تأمین کننده تحقق پیشگیری از ورود خسارت بر محیط­زیست و جبران خسارات وارده بر آن استکه بدون تردید برخورداری از راه­کارهای حقوقی به طور اعم و اعمال مسؤولیت­مدنی به طور اخص می­بایست مورد توجه قرار گیرد. قبول مسؤولیت­مدنی مترتب بر ورود زیان به محیط­زیست و ابعاد و اجزای گوناگون آن و الزام مرتکبین خسارات وارده به جبران این زیان­ها، از جمله اقدامات حمایتی- حقوقی مؤثر از این میراث مشترک بشریت به شمار می­رود؛ که با تحقق ارکان خسارت، می­توان جبران آن را از مرتکبین ورود زیان­های زیست­محیطی در چارچوب یک دعوی حقوقی، علاوه بر وجود مسؤولیت کیفری مطالبه نمود و در نهایت با قبول این مسؤولیت و الزامات ناشی از آن از بروز زیان­های آتی بر محیط­زیست نیز تا میزان زیادی جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها